Knihovní řád

Knihovní řád
Místní knihovny v Počítkách

I. Všeobecná ustanovení

 1. Místní knihovna v Počítkách (dále jen knihovna) je veřejnou knihovnou, zajišťující
  všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou
  lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou
  poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem
  (zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a
  informačních služeb, ve znění p.p.) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky
  budovaném knihovním fondu.
 2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozních místnostech knihovny
  prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím
  meziknihovní výpůjční služby i půjčování z fondů jiných knihoven.
 3. Časový rozvrh služeb je uveden v příloze knihovního řádu a na informační tabuli knihovny.
 4. Obcí schválené poplatky (sankční poplatky, poplatky za služby, za které je provozovatel
  knihovny v souladu s knihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny v
  Ceníku služeb a sankcí (dále je ceník), který je přílohou knihovního řádu.
 5. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenční výpůjčku
  poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinen
  seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně.
  Čtenář se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním
  řádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle
  knihovního řádu a příslušných právních předpisů.
 6. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení a bydliště.
 7. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu
  pro ochranu osobních údajů.
 8. Čtenářem knihovny se mohou stát:
  – občané ČR starší 15 let: po předložení občanského průkazu
  – děti a mládež do 15 let: pouze se souhlasem jednoho z rodičů nebo jejich zákonných
  zástupců
  – cizí státní příslušník: po předložení cestovního pasu
  – právnické osoby: žádají písemně a po předložení dokumentů je s nimi uzavřena smlouva o
  poskytování knihovnických a informačních služeb.
 9. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména
  a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu, za což
  uhradí sankční poplatek podle ceníku.
 10. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu
  či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku.

 

 1. Za registraci v knihovně čtenář uhradí registrační poplatek dle ceníku. Tento poplatek
  opravňuje čtenáře k libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce v knihovně, k absenčnímu
  a prezenčnímu půjčování knihovního fondu z vlastní knihovny či prostřednictvím meziknihovní
  služby z jiných knihoven.
 2. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Výpůjční řád

 1. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského
  zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou
  platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.
 2. Čtenář může být dočasně vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu a na základě
  vlastní žádosti.
 3. Výpůjční lhůta je u knih 1 měsíc a u časopisů 1 týden. Knihovna má právo zkrátit výpůjční
  dobu u vybraných dokumentů.
 4. Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři
  pokuty z prodlení podle ceníku.
 5. Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu, je celá záležitost řešena právní cestou.
 6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal.
  Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za
  všechny později zjištěné závady.
 7. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to
  buď zajištěním stejného titulu, nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech
  může knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za
  knihovnické zpracování dle ceníku.
 8. Dokument, který je právě půjčený, si může čtenář rezervovat.
 9. Odbornou literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých fondech,
  zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služba se řídí
  platnými právními předpisy o MVS.
 10. Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní a písemné informace bibliografického a
  faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a další informace
  potřebné ke studiu, k výkonu povolání, společenských funkcí apod.

 

III. Závěrečná ustanovení

 1. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně
  nebo ústně knihovníkovi, popř. obecnímu úřadu.
 2. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 11 2013
 3. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.

 

Přílohy knihovního řádu

 1. Půjčovní doba
 2. Provozní řád internetové knihovny
 3. Ceník služeb a sankcí
 4. Informace pro čtenáře o ochraně osobních údajů – poučení o ochraně osobních údajů

 

V Počítkách dne 22. 5. 2018

  

Informace pro čtenáře o ochraně osobních údajů – poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je identifikace provozovatele knihovny (dále jen knihovna)

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 • povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e- mail, telefon
 • služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání
 • účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.
 • dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi pokud je to možné, specifikovat. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: pocitky@seznam.cz